Οι χημικές αναλύσεις και οι λοιπές αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα εργαστήρια της ArC Laboratories Α.Ε., αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα μίας παραγωγικής διαδικασίας συμμορφώνονται με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις. Επιπροσθέτως, διασφαλίζουν ότι ικανοποιούν τις προσδοκώμενες τεχνικές απαιτήσεις και προστατεύουν τους καταναλωτές από πιθανά αλλοιωμένα ή ελαττωματικά προϊόντα.

Το τελικό προϊόν κάθε παραγωγικής διαδικασίας είναι αντικείμενο μελέτης που οφείλει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες οδηγίες πολλαπλών νομοθετικών πράξεων. Για την διάθεσή του στο καταναλωτικό κοινό απαιτούνται πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τις προδιαγραφές που έχουν θεσπίσει κοινοτικοί, κρατικοί αλλά και μη κυβερνητικοί οργανισμοί ανά περιπτώσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πέρα από τις έκτακτες χημικές αναλύσεις στο τελικό προϊόν παραγωγής, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί κανείς στα οικονομικά, ποιοτικά και οικολογικά οφέλη από τον συνεχή και οργανωμένο έλεγχο σε όλα τα στάδια μιας παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος επιτυγχάνεται με την διατήρηση ενός οργανωμένου συστήματος ποιότητας.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας απέφερε πολύ σημαντικά οφέλη στις εταιρίες, απαριθμούνται παρακάτω.

Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις ελέγχου και οι τακτικές αναλύσεις των καταλυτών οδήγησαν σε εξοικονόμηση χρήσης καταλυτών σε ορισμένους αντιδραστήρες και απέφερε στην BASF £1M/ετησίως.

Τα στατιστικά στοιχεία των συνεχών αναλύσεων οδήγησαν σε αλλαγές στον τρόπο αναγέννησης και ανακύκλωσης των καταλυτών στους αντιδραστήρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας κατά £250.000/ετησίως ανά αντιδραστήρα, στην Shell Global.

Η έγκαιρη ανίχνευση λανθασμένων δοσολογιών κατά την εισαγωγή πρώτων υλών σε αντιδραστήρες εξοικονόμησε στην Unilever £250.000 ετησίως.

Ο έλεγχος και η ανίχνευση προσμίξεων στις πρώτες ύλες οδήγησε στην διάγνωση προβλημάτων στα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας GSK.

Εφαρμόζοντας συστήματα ποιότητας με συνεχείς μελέτες και τακτικές αναλύσεις εδραιώθηκαν οι ορθές πρακτικές αγροκαλλιέργειας/γεωργίας (GAP). Αυτό βοήθησε στο να εξοικονομηθούν λιπάσματα και να περιορίζεται η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τα παραπάνω εξέχοντα παραδείγματα δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την συνεχή τήρηση ουσιαστικών συστημάτων ποιότητας και συνεχιζόμενης προσπάθειας για την βελτίωσή τους.

Το φάσμα υπηρεσιών μας στην ανάλυση τελικών προϊόντων και γραμμών παραγωγής περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στους παρακάτω κλάδους:

Βιομηχανία Τροφίμων
Βιομηχανία Υλικών Συσκευασίας
Παραγωγή Παιχνιδιών
Καλλυντικών
Χημικών Αντιδραστηρίων και Καθαριστικών Προϊόντων
Προϊόντων Υγιεινής
Υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα

Πολλές από τις υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα σε υπάρχουσες διαδικασίες και να ελαχιστοποιούν τα κόστη ανάλυσης και συντήρησης. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας να καταγράψουμε τις ανάγκες σας.