ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ο όρος “Μετανάστευση” αναφέρεται στη διάχυση μίας ομάδας ουσιών από μια ζώνη υψηλότερης συγκέντρωσης (το στρώμα του υλικού συσκευασίας που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο) σε μια ζώνη με χαμηλότερη συγκέντρωση (η επιφάνεια του τροφίμου). Η μετανάστευση χημικών ουσιών είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως η συγκέντρωση των ουσιών στη συσκευασία και στο τρόφιμο, η φύση του τροφίμου, η θερμοκρασία και η χρονική διάρκεια επαφής. Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της κατηγοριοποιείται σε ολική και ειδική μετανάστευση.

O9FG3Z0 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΟι σημαντικότερες κατηγορίες ουσιών που μεταναστεύουν είναι μονομερή (βινιλοχλωρίδιο, ολεφίνες, πρωτοταγείς αμίνες), πλαστικοποιητές (φθαλικοί εστέρες, διφαινόλη-Α), βαρέα μέταλλα και επιμολυντές όπως μόλυβδος (Pb), κάδμιο (Cd), Βάριο (Ba), Κασσίτερος (Sn), Ψευδάργυρος (Zn), Νικέλιο (Ni), Αρσενικό (As), Υδράργυρος (Hg). Οι ουσίες αυτές μεταναστεύουν από την συσκευασία στο τρόφιμο και υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζεται η ποιότητα αλλά και η ασφάλεια των προϊόντων όταν η ποσότητα αυτών των ενώσεων στα τρόφιμα υπερβαίνει καθορισμένα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Πολλές από τις ουσίες αυτές δεν μεταβολίζονται, ούτε αποβάλλονται με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στον οργανισμό όπου υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν χρόνιες διαταραχές ζωτικών οργάνων και επιπλοκές στην υγεία.

Η Μετανάστευση των χημικών ενώσεων από την συσκευασία σε τρόφιμα θα πρέπει να αξιολογείται, με χημική ανάλυση του υλικού συσκευασίας και με χημική ανάλυση του τροφίμου, για να εξασφαλιστεί κατά το ποσό υπάρχει μετανάστευση και κατά πόσο οι ουσίες που μεταναστεύουν ανταποκρίνονται στα πρότυπα συμμόρφωσης που καθορίζονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Τα εξειδικευμένο προσωπικό της ArC labs έχει αναπτύξει μία σειρά επικυρωμένων μεθόδων για τον έλεγχο της ολικής και της ειδικής μετανάστευσης από διάφορα υλικά συσκευασίας όπως γυαλί, πλαστικό, κεραμικό, μέταλλο κ.α. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του κώδικα τροφίμων και ποτών.

Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES) και της φασματοφωτομετρικής μεθόδου ELISA στο αναλυτικό εργαστήριο εκτελούνται χημικές και ανοσοχημικές αναλύσεις, για τον προσδιορισμό μία σειράς επιμολυντών, στα τρόφιμα.