Το χρώμιο είναι ένα από τα μέταλλα μετάπτωσης του περιοδικού πίνακα. Το χημικό του σύμβολο είναι Cr και συναντάται στη φύση με πολλές μορφές είτε ως μεταλλικό είτε σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες. Το πραγματικά μοναδικό χαρακτηριστικό του στοιχείου του χρωμίου είναι η ιδιότητα του να αποτελεί σε μία μορφή του ένα αναγκαίο ιχνοστοιχείο για την ανθρώπινη υγεία ενώ σε μία διαφορετική μορφή του να αποτελεί την κυριότερη γνωστή αιτία καρκινογένεσης.

Το τρισθενές Χρώμιο,Cr(III), είναι η πιο σταθερή μορφή του στοιχείου, οι ενώσεις που περιέχουν αυτή την μορφή του στοιχείου συναντώνται ευρύτερα στο περιβάλλον και προσλαμβάνεται κυρίως από τις τροφές. Η δράση του είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς είναι υπεύθυνο για την σωστή ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα δεν ξεπερνά το 1mg.

Το εξασθενές Χρώμιο, Cr(VI), είναι μία ουσία για την οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους.  Επιπλέον, αποτελεί τον δεύτερο κυριότερο ρυπαντή του αέρα μετά το βενζόλιο. Το Cr(VI) απελευθερώνεται στο περιβάλλον σχεδόν αποκλειστικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η μεταλλουργία, η βυρσοδεψία, ο βιομηχανία παραγωγής ενέργειας και η καύση απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι οι σημαντικότερες πηγές έκθεσης σε εξασθενές χρώμιο. Από τα παραπροϊόντα αυτών των δραστηριοτήτων, το εξασθενές χρώμιο ελευθερώνεται στο περιβάλλον και διεισδύει στο έδαφος επιμολύνοντας τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Η παρουσία του εκεί, λόγω της ιδιαίτερης τοξικής του δράσης για όλους τους υδρόβιους οργανισμούς έχει άμεσες συνέπειες στην περιβαλλοντική ρύπανση της περιοχής . Αυτός είναι ο λόγος που έχουν θεσπιστεί νομοθετικά πλαίσια για την προστασία της υδρόβιας ζωής και έχουν καθιερωθεί πρότυπα ελέγχου των συγκεντρώσεων της ουσίας στο νερό. Η παραμετρική τιμή του ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό είναι 50 g/L.

Η χημική ανάλυση του νερού για τον προσδιορισμό του ολικού και του εξασθενούς χρωμίου πραγματοποιείται στα αναλυτικά εργαστήρια της ArC Labs με την χρήση Διεθνών Προτύπων Μεθόδων και με την χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού Φασματοσκοπίας Ατομικής Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-OES) και Φασματοφωτομετρίας Υπεριώδους – Ορατού (UV-vis).